Årsmøtet avholdes 24. mars 2021 klokka 19:00

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, inkludert årsmeldinger fra lagene
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Valg
1. Styre:
2. Kontrollutvalg
3. Valgkomité
Sak 14: Valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap